Copyrights Masters' Club Dobra Szkoła 2015

Delf/Dalf

DELF - Diplôme d'études de langue française

DALF - Diplôme approfondi de langue française

INFORMACJE OGÓLNE

 • jest to oficjalny dyplom wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznawany na całym świecie
 • świadczy o ogólnej, niespecjalistycznej znajomości języka francuskiego
 • normy obowiązujące są zgodne z międzynarodowymi normami egzaminów (www.alte.org)
 • sprawdzane umiejętności odpowiadają umiejętnościom opisanym w Europejskim systemie opisu biegłości językowej, czyli na egzaminie nie ma już ćwiczeń typowo gramatycznych czy typowo leksykalnych, lecz zadania komunikacyjne.
 • najbliższa sesja w styczniu!!!

POZIOMY

Europejski system opisu biegłości językowej rozróżnia 6 głównych poziomów języka i według tego podziału zorganizowane są egzaminy DELF i DALF:

 

Poziom według Europejskiego systemu opisu biegłości językowej Poziom egzaminu
A1 DELF A1
A2 DELF A2
B1 DELF B1
B2 DELF B2
C1 DALF C1
C2 DALF C2

 

FORMA EGZAMINU

Każdy poziom egzaminy składa się z czterech części:

 • rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstu pisanego,
 • wypowiedzi pisemnej,
 • wypowiedzi ustnej.

 

Każda z części jest punktowana na maksymalnie 25 punktów, minimalnie wystarczy mieć 5 punktów z jednej części, lecz w sumie należy zdobyć 50 punktów, żeby móc otrzymać dyplom.

DELF A1

 

zadania czas punkty
Rozumienie ze słuchu: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące trzech lub czterech krótkich nagrań z życia codziennego (2 słuchania) Maksymalny czas wszystkich nagrań to 3 min 20 min. 25
Rozumienie tekstu pisanego: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące czterech lub pięciu tekstów pisanych odnoszących się co systuacji z życia codziennego. 30 min. 25
Wypowiedź pisemna: Pierwsza część: należy wypełnić formularz, kwestionariusz osobowy Druga część: należy ułóżyc kilka prostych zdań (kartka z wakacji, wiadomość, podpis po obrazkiem) odnoszących się do sytuacji z życia codziennego.. 30 min. 25

Wypowiedź ustna:

 • rozmowa o kandydacie
 • wypowiedź na zadany temat
 • odegranie scenki na zadany temat
5-7 min, 10 min na przygotowanie 25

 

DELF A2

 

zadania czas punkty
Rozumienie ze słuchu: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące trzech lub czterech krótkich nagrań z życia codziennego (2 słuchania) Maksymalny czas wszystkich nagrań to 5 min 25 min. 25
Rozumienie tekstu pisanego: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące trzech lub czterech tekstów pisanych odnoszących się co systuacji z życia codziennego. 30 min. 25

Wypowiedź pisemna: Należy napisać dwa krótkie teksty (list do przyjaciela, wiadomość), w których:

 • opisze się wydarzenia lub ososbiste przeżycia, doświadczenia
 • napisze się zaproszenie, podziękowanie, prośbę, informację, gratulacje, przeprosiny...
45 min. 25

Wypowiedź ustna: część:

 • rozmowa o kandydacie
 • wypowiedź na zadany temat
 • odegranie scenki na zadany temat
6-8 min, 10 min na przygotowanie 25

 

DELF B1

 

zadania czas punkty
Rozumienie ze słuchu: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące trzech nagrań Maksymalny czas wszystkich nagrań to 6 min 25 min. 25

Rozumienie tekstu pisanego: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące dwóch tekstów pisanych:

 • wyszukanie informacji w tekście niezbędnych do realizacji konktretnego zadania
 • analiza treści tekstu
35 min. 25
Wypowiedź pisemna: Wyrażenie własnej opini na jakiś temat, wlasnego podejścia do pewnej sytuacji (esej, list do gazety, artykuł) 45 min. 25

Wypowiedź ustna: 1 część:

 • rozmowa o kandydacie
 • odegranie scenki na zadany temat
 • wyrażenie własnego zdania na temat opisany w krótkim tekście
15min, 10 min na przygotowanie 25

 

DELF B2

 

zadania czas punkty

Rozumienie ze słuchu: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące dwóch nagrań:

 • wywiad, wiadomości (jedno słuchanie) 
 • przemówienie, fragment uadycji radiowej lub programu telewizyjnego, filmu dokumentalnego (dwa słuchania) 

Maksymalny czas wszystkich nagrań to 8 min

30 min. 25

Rozumienie tekstu pisanego: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące dwóch tekstów pisanych:

 • tekst informacyjny dotyczący Francji lub frankofonii 
 • tekst argumentacyjny
60 min. 25
Wypowiedź pisemna: Własna wypowiedź argumentacyjna, zabranie głosu w dyskusji (list oficjalny, artykuł , debata pisemna) 60 min. 25
Wypowiedź ustna: Po przeczytaniu krótkiego dokumentu przezentującego pewien problem, prezentacja i obrona własnego zdania. 20 min, 10 min na przygotowanie 25

 

DALF C1

 

zadania czas punkty

Rozumienie ze słuchu: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące kilku nagrań:

 • jedno nagranie dłuższe - około 8 min (wywiad, konferencja, debata) -dwa słuchania
 • kilka krótkich nagrań radiowych (flesz informacji, spot reklamowy, sondaże) - jedno słuchanie
40 min. 25
Rozumienie tekstu pisanego: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące tekstu literackiego bądź dziennikarkiego o długości od 1500 do 2000 słów. 30 min. 25
Wypowiedź pisemna: Pierwsza część: synteza kilku dokumentów pisemnych o długości w sumie 1000 słów Druga część: rozprawka argumentacyjna na temat treści podanych artykułów. 2 dziedziny do wyboru: humanistyczna i naukowa. 2h30. 25
Wypowiedź ustna: Expose na temat przedstawiony w kilku tekstach pisanych a następnie rozmowa z komisją 2 dziedziny do wyboru: humanistyczna i naukowa 30 min, 10 min na przygotowanie 25

 

DALF C2

 

zadania czas punkty
Rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna: Pierwsza część: streszcenie (francuskie compte rendu) nagrania Druga część: Trzecia część: rozmowa z komisją 30 min, przygotowanie: 60 min. 50
Rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedź pisemna: Zredagowanie ustrukturyzowanego tekstu (artykuł prasowy, przemówienie, list od redakcji...) na podstawie kilku tekstów o długości w sumie około 2000 słów. 3h30 min. 50

 

PODRĘCZNIKI PRZYGOTOWUJĄCE DO DYPLOMÓW DELF I DALF

DIDIER, oficjalny wydawca Narodowej Komisji DELF i DALF oraz Rady Europy

 

 • Réussir le DELF niveau A1
 • Réussir le DELF niveau A2
 • Réussir le DELF niveau B1
 • Réussir le DELF niveau B2

 

Clé International

 

 • Le nouvel entraînez-vous DELF A1 - 150 activités
 • Le nouvel entraînez-vous DELF A2 - 200 activités
 • Le nouvel entraînez-vous DELF B1 - 200 activités
 • Le nouvel entraînez-vous DELF B2 - 200 activités
 • Le nouvel entraînez-vous DALF C1/C2 - 200 activités
 • Activités pour le Cadre commun A1
 • Activités pour le Cadre commun A2
 • Activités pour le Cadre commun B1
 • Activités pour le Cadre commun B2

 

Hachette - Collection DELF

 

 • DELF A1
 • DELF A2
 • DELF junior A1
 • DELF junior A2

MATURA

Poziom podstawowy (poziom A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Biegłości Językowej)

Zadania Czas Punkty
Część pisemna
Rozumienie ze słuchu
Rozumienie ze słuchu obejmuje takie formy wypowiedzi, jak komunikaty, instrukcje, rozmowy, wywiady, dyskusje. Zdający proszony jest o wykonanie ćwiczeń zamkniętych typu prawda/fałsz, dobieranie (łączenie różnych elementów tekstu w logiczną całość, np. tytułu z fragmentem tekstu) czy zadanie wielokrotnego wyboru (wskazanie spośród 3-4 odpowiedzi, jednej zgodnej z treścią tekstu).
120 15
Rozumienie tekstu pisanego
Rozumienie tekstu pisanego sprawdzane jest za pomocą tekstów informacyjnych, publicystycznych lub literackich zaadaptowanych na potrzeby egzaminu. Tu zdający również proszony jest o wykonanie zadań zamkniętych.
  20
Wypowiedź pisemna
Wypowiedź pisemna to dwa teksty: krótki (notatka, ogłoszenie, pocztówka, zaproszenie, wiadomość, ankieta) i długi, mający przeważnie formę listu prywatnego lub, rzadziej, prostego listu nieformalnego (od 120 do 150 słów). W przypadku krótkiej formy ocenia się przede wszystkim zgodność z poleceniem pod względem treści (tekst musi zawierać wszystkie wymagane w poleceniu informacje) i poprawność językową. Ocena długiego tekstu uwzględnia także zgodność z poleceniem pod względem formy i bogactwo językowe.
  15
Część ustna
Wypowiedź ustna
Egzamin ustny trwa 10 minut ( plus 5 minut na przygotowanie) i składa się z dwóch części. W pierwszej zdający proszony jest o opisanie fotografii z uwzględnieniem informacji: KTO? GDZIE? CO ROBI OSOBA NA FOTOGRAFII? i udzielenie odpowiedzi na dwa pytania, odnoszące się do ilustracji i tematyki z jaką się ona wiąże. Część druga polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sprawdzających umiejętność udzielania i uzyskiwania informacji, relacjonowania wydarzeń i negocjowania, dochodzenia swoich racji.
15 20

Poziom rozszerzony (poziom B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Biegłości Językowej)

Zadania Czas Punkty
Część pisemna I
Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych
Umiejętność ta sprawdzana jest za pomocą dwóch ćwiczeń otwartych (uzupełnienie tekstu odpowiednimi formami gramatycznymi i przekształcanie zdań).
120 5
Wypowiedź pisemna
Tu zdający ma do wyboru takie formy wypowiedzi jak opowiadanie, rozprawka, opis lub recenzja.
  18
Część pisemna II
Rozumienie ze słuchu / rozumienie tekstu pisanego
Zadania na rozumienie tekstu pisanego i mówionego mają formę zamkniętą: są to ćwiczenia typu prawda/fałsz, zadania na dobieranie (najczęściej dopasowanie informacji do osoby wypowiadającej ją) i zadanie wielokrotnego wyboru (wybranie odpowiedzi zgodnej z treścią tekstu)
70 23
Rozpoznanie struktur leksykalno-gramatycznych w tekście
Tu stosuje się zadanie z lukami, które należy uzupełnić jedną z trzech lub czterech proponowanych form.
  4
Część ustna
Wypowiedź ustna
Egzamin ustny trwa 15 minut ( plus 15 minut na przygotowanie) i składa się z dwóch zadań. Pierwsze to rozmowa na podstawie materiały ilustracyjnego zawierającego powiązane tematycznie zdjęcia, ilustracje, wykresy i hasła. Zdający prezentuje problem, który ilustruje materiał, a następnie odpowiada na 4-5 pytań związanych z tymże problemem. Zadanie drugie to prezentacja jednego z dwóch zaproponowanych w zestawie tematów i dyskusja z egzaminatorem nawiązująca do wypowiedzi zdającego. Celem dyskusji jest sprawdzenie umiejętności wyrażania, uzasadniania i obrony własnej opinii związanej z wybranym tematem.

ZAPISY  - tel:    507 009 008

Dobra   Szkoła